Untitled Document
Untitled Document
 
 
칠판클리너(2)
펜촉(2)
고체형광펜(0)
P.O.P펜(0)
칠판 지우개(7)
분필홀더(5)
펜통(3)
지우개세척기(3)
물붓글씨(6)
홀더케이스(1)
자석종이/롤자석(5)
 
 
 
스크린보드마카 지우개 세트
2,500원(기본가)
 
 
 
[페트라기업] 다용도 지우개 (워터초크 전용)
5,000원(기본가)
 
 
 
[페트라기업] 건식 지우개
2,500원(기본가)
 
 
 
지우개 패드(특대형)
5,500원
 
 
 
 
물백묵 지우개
2,000원
 
 
 
마카지우개(오겹)_특대
3,300원(기본가)
 
 
 
건식 지우개 세트(소)
1,100원(기본가)
 
 
 
마그핀 고무자석 테이프
1,200원(기본가)
 
 
 
 
[페트라기업] 나무 펜통(수납함) - 자석형
27,500원
 
 
 
3단 투명 가림판
4,200원(기본가)
 
 
 
[프린트용 방수 종이자석] 마그퍼 자석원단
2,500원(기본가)
 
 
 
롤고무자석 (30mm,50mm,100mm,150mm)
1,200원(기본가)
 
 
 
 
[문교] 지우개세척기
44,000원
 
 
 
보드메이트(펜통,분필수납함)
28,000원
 
 
 
[프린트용 자석종이] M4 용지
2,200원(기본가)
 
 
 
칠판크리너 150ml/300ml/500ml
6,600원(기본가)
 
 
[1][2][3]